هزینه مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
1399/06/26

 مقاله اول --- دانشجویی--- 180 هزار تومان

مقاله اول--- غیر دانشجویی--- 220 هزار تومان

مقاله اول--- دانشجویی عضو انجمن--- 140 هزار تومان

مقاله اول--- غیر دانشجویی عضو انجمن--- 180 هزار تومان

مقاله دوم به بعد--- 90 هزار تومان