کمیته اجرایی

كميته اجرايي

  •  دكتر سيد اسماعيل نجفی عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات
  •  دکتر هیلدا صالح نماینده انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها
  •  دکتر شبنم رضویان نماینده انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها
  •  دکتر فائزه نجاتی  موسسه آموزش عالی آیندگان
  •  دکتر سید احمد عدالت پناه  موسسه آموزش عالی آیندگان
  •  دکتر محسن ایمنی  موسسه آموزش عالی آیندگان