کمیته اجرایی

كميته اجرايي

  •  دكتر سيد اسماعيل نجفی عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات
  •  دکتر هیلدا صالح نماینده انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها
  •  دکتر شبنم رضویان نماینده انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها
  •  دکتر فائزه نجاتی  موسسه آموزش عالی آیندگان
  •  دکتر فرشته پورآهنگریان  موسسه آموزش عالی آیندگان
  •  دکتر محمد صابری  موسسه آموزش عالی آیندگان
  •  دکتر احمد عدالت پناه  موسسه آموزش عالی آیندگان