کمیته علمی

دبیر کمیته علمی

دکتر محسن رستمی مال خلیفه   عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 


 

اعضای کمیته علمی

رديف

نام و
نام‌خانوادگي

مدرك و

رشته  تحصیلی

رتبه علمی

کشور محل اقامت

دانشگاه محل خدمت

1.       1

دکتر نازیلا آقایی

دکتری، ریاضی کاربردی

استادیار

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

2.       2

دکتر ابراهیم نژاد،  علی

دکتری، ریاضی کاربردی

دانشیار

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

3.       4

دکتر امیرتیموری، علیرضا

دکتری، ریاضی کاربردی

استاد

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

4.       5

دکتر ایزدی خواه، محمد

دکتری، ریاضی کاربردی

دانشیار

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

5.       6

دکتر بهزادی، محمد حسن

دکتری، آمار

دانشیار

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

6.       7

دکتر پورمحمود، جعفر

دکتری، ریاضی کاربردی

دانشیار

ایران

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

7.       8

دکتر تقی زاده یزدی، محمد رضا

دکتری مهندسی صنایع

دانشیار

ایران

دانشگاه تهران

8.       9

دکتر توحیدی، قاسم

دکتری، ریاضی کاربردی

دانشیار

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

9.       10

دکتر حسین زاده لطفی، فرهاد

دکتری، ریاضی کاربردی

استاد

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

10.     

دکتر سید احمد عدالت پناه

دکتری، ریاضی کاربردی

استادیار

ایران

موسسه آموزش عالی آیندگان

11.    11

دکتر خدابخشی، محمد

دکتری، ریاضی کاربردی

دانشیار

ایران

دانشگاه شهید بهشتی

12.    12

دکتر دانشیان، بهروز

دکتری، ریاضی کاربردی

دانشیار

ایران

دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی

13.    13

دکتر داودی، علیرضا

دکتری، ریاضی کاربردی

دانشیار

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

14.    14

دکتر دهنوخلجی، اکرم

دکتری، ریاضی کاربردی

استادیار

ایران

دانشگاه خوارزمی

15.    15

دکتر راضی پور قلعه جوق، سمیه

 

استاد یار

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

16.    16

دکتر رحمانی پرچیکلایی، بیژن

دکتری، ریاضی کاربردی

استادیار

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

17.    17

دکتر رستمی مال‌خلیفه، محسن

دکتری، ریاضی کاربردی

دانشیار

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

18.    18

دکتر رضویان، شبنم

دکتری، ریاضی کاربردی

استادیار

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

19.    19

دکتر رهنمای رودپشتی، فریدون

دکتری، ریاضی کاربردی

استاد

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

20.    20

دکتر ژیانی رضایی، حامد

دکتری، ریاضی کاربردی

استادیار

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

21.    21

دکتر ساعتی مهتدی، صابر

دکتری، ریاضی کاربردی

دانشیار

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

22.    22

دکتر سهرایی، سوان

دکتری، ریاضی کاربردی

استاد یار

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

23.    23

دکتر شرفی، حمید

دکتری ریاضی کاربردی

استاد یار

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

24.    24

دکتر شفیعی، مرتضی

دکتری، ریاضی کاربردی

استادیار

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

25.    25

دکتر شیرویه زاد، هادی

دکتری، ریاضی کاربردی

استادیار

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

26.    26

دکتر صانعی، مسعود

دکتری، ریاضی کاربردی

استادیار

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران مرکز

27.    28

دکتر فرضی پور صائن، رضا

دکتری، ریاضی کاربردی

استاد

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد کرج

28.    29

دکتر فلاح، محمد

دکتری، مهندسی صنایع

دانشیار

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

29.    30

دکتر فلاح نژاد، رضا

دکتری، ریاضی کاربردی

استادیار

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران شمال

30.    31

دکتر فلاح جلودار، مهدی

دکتری، ریاضی کاربردی

دانشیار

ایران

دانشگاه آزاد  اسلامی واحد قائم شهر

31.    32

دکتر کردرستمی، سهراب

دکتری، ریاضی کاربردی

استاد

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد لاهیجان

32.    33

دکتر گرامی، جواد

دکتری، ریاضی کاربردی

استادیار

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد شیراز

33.    34

دکتر محرابیان، سعید

دکتری، ریاضی کاربردی

استادیار

ایران

دانشگاه خوارزمی

34.    35

دکتر معماریانی، عزیز اله

دکتری، ریاضی کاربردی

استاد

ایران

دانشگاه خوارزمی

35.    36

دکتر مظفری، محمدرضا

دکتری، ریاضی کاربردی

دانشیار

ایران

دانشگاه آزاد واحد شیراز

36.    37

دکتر مهرجو، راضیه

دکتری، ریاضی کاربردی

استاد یار

ایران

دانشگاه آزاد واحد شهر قدس

37.    38

دکتر ناصری، هادی

دکتری، ریاضی کاربردی

دانشیار

ایران

دانشگاه مازندران

38.    39

دکتر نجفی، سید اسماعیل

دکتری، مهندسی صنایع

دانشیار

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

39.    40

دکتر نصرآبادی، نسیم

دکتری، ریاضی کاربردی

استادیار

ایران

دانشگاه بیرجند

40.    41

دکتر نوذری، حامد

دکتری، مهندسی صنایع

استادیار

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

41.    42

دکتر واعظ قاسمی، محسن

دکتری، ریاضی کاربردی

استادیار

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد رشت

42.    43

دکتر هادی وینچه، عبداله

دکتری، ریاضی کاربردی

استاد

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی  خوراسگان

43.    44

دکتر یزدانی، محمد

دکتری، ریاضی

استادیار

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

44.    45

Jie Wu

Science and Engineering

Professor of Management

china

University of Science and Technology of China

45.    46

Sahand Daneshvar

Department of Industrial Engineering

Assistant professor

Turkey

 Eastern Mediterranean University of Turkey

46.    47

Charles Vincent

Professor of Management Science

Full Professor

Buckingham

The University of Buckingham

47.    48

Biresh Sahoo

Department of Management

Full Professor

India

Xavier University
Bhubaneswar

48.    49

Reza Farzipoor Saen

Faculty of Business

Full Professor

Oman

Sohar University

49.    3

Ali Emrouznejad

Aston Business School

Full Professor

England

Aston University, Birmingham, UK

50.    27

Mehdi Toloo

 

Department of System Engineering

Full Professor

Technical University of Ostrava

Ostrava, Czech Republic