شورای سیاستگذاری

رئیس شورای سیاست گذاری

  • دكتر محمد فلاح عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركزی
 

 شورای سیاست گذاری

  • دكتر محمد فلاح عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركزی
  • دكتر سيد اسماعيل نجفي عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات
  • دكتر فرهاد حسين زاده لطفي نماینده انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها
  • دكتر محسن رستمی مال خلیفه نماینده انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها
  • دكتر عليرضا اميرتيموري عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت