اهداف کنفرانس

اهداف و محورها

 •  تبادل یافته‌های علمی در حوزه تحلیل پوششی داده‌ها و کاربردهای آن
 •  فراهم آوردن بستری برای تبادل افکار و اندیشه ها میان دانشمندان، پژوهشگران و خبرگان علمی و صنعتی
 •  توسعۀ ارتباط بین دانشگاه با مراکز پژوهشی، ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور
 •  ارائه ی کاربردهای مدل‌های تصمیم‌گیری و ارزیابی عملکرد در برنامه‌ریزی سازمانی و مدیریت اجرایی
 •  ایجاد فضایی برای آشنایی مسئولین، نهادها، شرکت ها و سرمایه گذاران با آخرین دستاوردهای علمی و کاربردی تحلیل پوششی داده ها
 •  ایجاد انگیزه برای تحقیق و پژوهش در میان کارشناسان، اساتید و پژوهشگران جوان

محورهای کنفرانس

 •  مباحث نظری و کاربردی نوین تحلیل پوششی داده‌ها
 •  تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای
 •  تحلیل پوششی داده‌ها در کلان داده و داده‌کاوی
 •  نایقینی در تحلیل پوششی داده‌ها
 •  تحلیل پوششی داده‌ها و تصمیم‌گیری چند معیاره
 •  کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها در اقتصاد، مدیریت، انرژی، صنعت، زنجیره تأمین و ..