محورهای کنفرانس

محورهای کنفرانس

  •  کاربرد تحلیل پوششی داده ها در کسب و کار
  • تصمیم گیری چند معیاره و تحلیل پوششی داده ها
  • تحلیل پوششی داده ها در شرایط عدم قطعیت
  • تحلیل پوششی داده ها در الگو یابی
  • تئوری های جدید در تحلیل پوششی داده ها
  • مدل های ترکیبی در تحلیل پوششی داده ها
  • چار چوب و شاخص های ارزیابی در کسب و کار
  • تحلیل پوششی داده ها در داده کاوی و کلان داده ها
  • مباحث کاربردی تحلیل پوششی داده ها در اقتصاد، مدیریت و زنجیره تامین